TimezoneId

From Catglobe Wiki
Jump to: navigation, search

Time zone Id's of Catglobe (id 17, 21, 47 and 68 are deleted)

Id

Constant

Timezone name

0

Timezone_UTC

UTC

1

Timezone_Azerbaijan_Standard_Time

(GMT+04:00) Baku

2

Timezone_Middle_East_Standard_Time

(GMT+02:00) Beirut

3

Timezone_Jordan_Standard_Time

(GMT+02:00) Amman

4

Timezone_Central_Standard_Time_Mexico

(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey - New

5

Timezone_Mountain_Standard_Time_Mexico

(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - New

6

Timezone_Pacific_Standard_Time_Mexico

(GMT-08:00) Tijuana, Baja California

7

Timezone_Namibia_Standard_Time

(GMT+02:00) Windhoek

8

Timezone_Georgian_Standard_Time

(GMT+03:00) Tbilisi

9

Timezone_Central_Brazilian_Standard_Time

(GMT-04:00) Manaus

10

Timezone_Montevideo_Standard_Time

(GMT-03:00) Montevideo

11

Timezone_Dateline_Standard_Time

(GMT-12:00) International Date Line West

12

Timezone_Samoa_Standard_Time

(GMT-11:00) Midway Island, Samoa

13

Timezone_Hawaiian_Standard_Time

(GMT-10:00) Hawaii

14

Timezone_Alaskan_Standard_Time

(GMT-09:00) Alaska

15

Timezone_Pacific_Standard_Time

(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)

16

Timezone_Mountain_Standard_Time

(GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)

17*

Timezone_Mexico_Standard_Time_2

(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - Old

18

Timezone_US_Mountain_Standard_Time

(GMT-07:00) Arizona

19

Timezone_Central_Standard_Time

(GMT-06:00) Central Time (US & Canada)

20

Timezone_Canada_Central_Standard_Time

(GMT-06:00) Saskatchewan

21*

Timezone_Mexico_Standard_Time

(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey - Old

22

Timezone_Central_America_Standard_Time

(GMT-06:00) Central America

23

Timezone_Eastern_Standard_Time

(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

24

Timezone_US_Eastern_Standard_Time

(GMT-05:00) Indiana (East)

25

Timezone_SA_Pacific_Standard_Time

(GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco

26

Timezone_Atlantic_Standard_Time

(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)

27

Timezone_SA_Western_Standard_Time

(GMT-04:00) La Paz

28

Timezone_Pacific_SA_Standard_Time

(GMT-04:00) Santiago

29

Timezone_Newfoundland_Standard_Time

(GMT-03:30) Newfoundland

30

Timezone_E_South_America_Standard_Time

(GMT-03:00) Brasilia

31

Timezone_SA_Eastern_Standard_Time

(GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown

32

Timezone_Greenland_Standard_Time

(GMT-03:00) Greenland

33

Timezone_Mid_Atlantic_Standard_Time

(GMT-02:00) Mid-Atlantic

34

Timezone_Azores_Standard_Time

(GMT-01:00) Azores

35

Timezone_Cape_Verde_Standard_Time

(GMT-01:00) Cape Verde Is.

36

Timezone_GMT_Standard_Time

(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

37

Timezone_Greenwich_Standard_Time

(GMT) Casablanca, Monrovia, Reykjavik

38

Timezone_Central_Europe_Standard_Time

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

39

Timezone_Central_European_Standard_Time

(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

40

Timezone_Romance_Standard_Time

(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

41

Timezone_W_Europe_Standard_Time

(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

42

Timezone_W_Central_Africa_Standard_Time

(GMT+01:00) West Central Africa

43

Timezone_E_Europe_Standard_Time

(GMT+02:00) Minsk

44

Timezone_Egypt_Standard_Time

(GMT+02:00) Cairo

45

Timezone_FLE_Standard_Time

(GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

46

Timezone_GTB_Standard_Time

(GMT+02:00) Athens, Bucharest, Istanbul

47*

Timezone_Jerusalem_Standard_Time

(GMT+02:00) Jerusalem

48

Timezone_South_Africa_Standard_Time

(GMT+02:00) Harare, Pretoria

49

Timezone_Russian_Standard_Time

(GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd

50

Timezone_Arab_Standard_Time

(GMT+03:00) Kuwait, Riyadh

51

Timezone_E_Africa_Standard_Time

(GMT+03:00) Nairobi

52

Timezone_Arabic_Standard_Time

(GMT+03:00) Baghdad

53

Timezone_Iran_Standard_Time

(GMT+03:30) Tehran

54

Timezone_Arabian_Standard_Time

(GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat

55

Timezone_Caucasus_Standard_Time

(GMT+04:00) Caucasus Standard Time

56

Timezone_Afghanistan_Standard_Time

(GMT+04:30) Kabul

57

Timezone_Ekaterinburg_Standard_Time

(GMT+05:00) Ekaterinburg

58

Timezone_West_Asia_Standard_Time

(GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Tashkent

59

Timezone_India_Standard_Time

(GMT+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi

60

Timezone_Nepal_Standard_Time

(GMT+05:45) Kathmandu

61

Timezone_Central_Asia_Standard_Time

(GMT+06:00) Astana, Dhaka

62

Timezone_Sri_Lanka_Standard_Time

(GMT+05:30) Sri Jayawardenepura

63

Timezone_N_Central_Asia_Standard_Time

(GMT+06:00) Almaty, Novosibirsk

64

Timezone_Myanmar_Standard_Time

(GMT+06:30) Yangon (Rangoon)

65

Timezone_SE_Asia_Standard_Time

(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

66

Timezone_North_Asia_Standard_Time

(GMT+07:00) Krasnoyarsk

67

Timezone_China_Standard_Time

(GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi

68*

Timezone_Malay_Peninsula_Standard_Time

(GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore

69

Timezone_Taipei_Standard_Time

(GMT+08:00) Taipei

70

Timezone_W_Australia_Standard_Time

(GMT+08:00) Perth

71

Timezone_North_Asia_East_Standard_Time

(GMT+08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar

72

Timezone_Korea_Standard_Time

(GMT+09:00) Seoul

73

Timezone_Tokyo_Standard_Time

(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

74

Timezone_Yakutsk_Standard_Time

(GMT+09:00) Yakutsk

75

Timezone_AUS_Central_Standard_Time

(GMT+09:30) Darwin

76

Timezone_Cen_Australia_Standard_Time

(GMT+09:30) Adelaide

77

Timezone_AUS_Eastern_Standard_Time

(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney

78

Timezone_E_Australia_Standard_Time

(GMT+10:00) Brisbane

79

Timezone_Tasmania_Standard_Time

(GMT+10:00) Hobart

80

Timezone_Vladivostok_Standard_Time

(GMT+10:00) Vladivostok

81

Timezone_West_Pacific_Standard_Time

(GMT+10:00) Guam, Port Moresby

82

Timezone_Central_Pacific_Standard_Time

(GMT+11:00) Magadan, Solomon Is., New Caledonia

83

Timezone_Fiji_Standard_Time

(GMT+12:00) Fiji, Kamchatka, Marshall Is.

84

Timezone_New_Zealand_Standard_Time

(GMT+12:00) Auckland, Wellington

85

Timezone_Tonga_Standard_Time

(GMT+13:00) Nuku'alofa